Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
При зверненні до міської ради, чи було вирішено Ваше питання?
Так
Ні
Проголосувало: 67
Новини
ЗАЯВКА – ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ У 2019 РОЦІ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ БЮДЖЕТУ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ НА ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКАХ В БАНКАХ

 Відповідно до вимог ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з рішенням міської ради 34 сесії 8 скликання від 18.12.2018р. «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банках», міською радою оголошується конкурс серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках у 2019 році. Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на депозитний вклад складає: 3 000 000,00 грн.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в Вінницькій області (далі – банки), за умови якщо:

1.1 держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;

1.2 до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету згідно з рішенням 34 сесії 8 скликання Барської міської ради від 18.12.2018р. «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в банках», здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Барської міської ОТГ, без обмеження граничною сумою розміщення.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на депозитних рахунках, такі документи:

 1. заяву на участь у конкурсі;
 2. довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку – претендента під час проведення конкурсу;
 3. засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претиндента;
 4. копію банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій, засвідчені банком;
 5. інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу Національним банком України протягом 6 місяців;
 6. інформацію про фінансовий стан банку-претиндента за останній звітний рік та за станом на 1 число місяця, в якому подаються документи;
 7. інформацію про дотримання банком-претиндентом економічних нормативів протягом 6 місяців;
 8. інформацію про дотримання банком нормативу резервування протягом 6 місяців;
 9. відповідність стану формування резервів банку вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам Національного банку України;
 10. інформацію про обсяг регулятивного капіталу (із зазначенням його розміру на останню звітну дату в гривнях) і його відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
 11. інформацію про частку прострочених і сумнівних кредитів у кредитному портфелі;
 12. баланс на останню звітну дату банку-претиндента;
 13. інформацію про відсутність застосування до банку заходів впливу податковими органами протягом останнього року.
 14. конкурсну пропозицію, суттєвими умовами якої є:

а) річна процентна ставка з депозиту;

б) порядок зміни річної процентної ставки;

в) порядок повернення до бюджету Барської міської ОТГ коштів з депозитного рахунку;

г) порядок виплати відсотків.

Інформація та дані, передбачені у п.п. 4.5 -4.12, повинні бути підтверджені територіальними управліннями Національного банку України, що здійснює нагляд за його діяльністю, в письмовому вигляді, а п. 4.13 – територіальним податковим органом.

Банк-переможець конкурсу до підписання договору додатково подає комісії інформацію та дані передбачені у п.п. 4.3 -4.5, завірені нотаріально.

5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Барською міською радою і банком є:

 • можливість постійного поповнення вкладу;
 • щомісячне перерахування до міського бюджету відсотків за вкладом;
 • права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків протягом двох робочих днів;
 • заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку Барської міської ради;
 • в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Барської міської ОТГ, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або сплати процентів на вклад за кожен день затримки (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше 20 грудня 2019 року.

7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. N 6 (зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

 • розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
 • термін повернення коштів на рахунок бюджету Барської міської ОТГ за письмовим зверненням Барської міської ради;
 • строки перерахування до бюджету барської ОТГ процентів за вкладом;

9. Конкурсна комісія з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на вкладних (депозитних) рахунках у банках на конкурсних умовах визначить банк з найбільш вигідними умовами для розміщення протягом 2019 року тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ.

10. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

11. Банк-претендент подає документи та пропозиції у запечатаному конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою з помітку «заява на участь у конкурсі» . Зворотна сторона конверта у місцях склеювання скріплюється печаткою банку (у чотирьох місцях). На конверті з пропозицією також необхідно вказати: "Не відкривати до 15-00 год. 21 січня 2019р." Документи та пропозиції подаються до 14-00 год. 21 січня 2019р. за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану 6, приймальня Барської міської ради. Відповідальна особа Щерба Юлія Петрівна – головний спеціаліст з доходів фінансового відділу Барської міської ради, контактний телефон (04341) 2-17-47.

12. Засідання конкурсної комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Барської міської ОТГ на депозитних рахунках та розкриття пропозицій відбудеться 21 січня 2019р. о 15-00 год. за адресою: м. Бар, вул. Героїв Майдану 6 в залі засідань. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

13.Договір повинен бути укладений протягом 10 робочих днів після підписання протоколу про визначення переможця конкурсу, на строк у межах поточного бюджетного періоду.

14. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

15. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

16.Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

17. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

18. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

19. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 8 та 10 заявки - пропозиції.

 

 <<<